Pályázati felhívás


Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár (6720 Szeged, Dóm tér 1–4.) igazgatói munkakörének betöltésére, 2023. november 1-től 2028. október 31-ig tartó 5 éves határozott időre szóló munkaviszony keretében vezető állású munkavállalóként.

A felhívás letöltése (pdf)

Az intézményvezető vezető állású munkavállalóként munkaviszony keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint végrehajtja a fenntartó által hozott döntéseket.

A pályázati feltételek:
a) szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
b) a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret,
c) a pályázó végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlat, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlat fennállása,
d) a pályázó végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése, melynek igazolása történhet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, továbbá projektekben való részvétel igazolásával,
e) büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
● szakmai önéletrajzot (a pályázó pontos személyi adataival és elérhetőségeivel),
● az intézmény vezetésére vonatkozó programot – szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel.

A pályázathoz csatolandó:
● 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint hogy foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll a pályázó,
● iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
● KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret igazolása, mely történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás csatolásával,
● az ötéves szakmai gyakorlat, valamint a vezetői gyakorlat igazolása,
● kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység igazolása (kutatási, publikációs vagy oktatási munkák, illetve projektekben való részvétel felsorolásával, bemutatásával),
● nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 211. §-ában szereplő összeférhetetlenség fennáll-e,
● nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
● nyilatkozat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételéről, valamint arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
● nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közgyűlés/bizottság nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja a pályázat elbírálását és a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik,
● nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 4. §-ában foglalt képzési kötelezettségnek eleget tesz vagy tett.

A nyilatkozatokhoz szükséges nyomtatványok, valamint az adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhetők el:
https://www.szegedvaros.hu/egyeb-dokumentumok/szemelyzeti-osztaly-dokumentumai/somogyi-karoly-varosi-es-megyei-konyvtar-igazgatoi-munkakorenek-palyazati-anyagai

Javadalmazás: bruttó 708.000 Ft/hó.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 5.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázat Szeged Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve a Polgármesteri Hivatal Személyzeti Osztályán (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) nyújtható be.
A pályázat iránt érdeklődők részére a pályázat elkészítéséhez a Személyzeti Osztály (tel.: 62/564-412) nyújt tájékoztatást.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az EMMI rendelet 6. § (1) bekezdése alapján az érvényes pályázati anyagot benyújtó pályázókat a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló bizottság hallgatja meg, majd a pályázatokról a fenti szakbizottság véleményét mérlegelve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) dönt. A vármegyei hatókörű városi könyvtárnál az intézményvezetői munkakör betöltéséhez a kultúráért és innovációért felelős miniszter egyetértése szükséges.

A pályázat elbírálásának határideje: a szakmai bizottság véleményezését követően a Közgyűlés soron következő ülése. A pályázat elbírálásáról a pályázók a Közgyűlés döntését követően kapnak értesítést.