Megyei hálózati munka

Munkatársak

Módszertani kérdéseivel, illetve szolgáltatással kapcsolatos információkért forduljon munkatársainkhoz:

* Genczinger Ildikó könyvtáros, osztályvezető
   tel.: 62/425-525/150, 20/563-6835

* Galamb Katalin könyvtáros
   tel.: 62/425-525/102, 20/439-6887

* Kovácsné Tordai Anikó könyvtáros
   tel.: 62/425-525/143, 20/257-5456

* Jurkovicsné Kálmán Margit könyvtáros
   tel.: 62/425-525/143, 20/257-5456

Oktatás – képzés:
Dobosné Brezovszky Anikó olvasószolgálati osztályvezető, 62/425-525/116; 20/3347-193

Folyóirat-reklamáció:
Jurkovicsné Kálmán Margit könyvtáros, 62/425-525/143

Könyvtárközi kölcsönzés:
Galát Gabriella és Somogyi Szilvia könyvtárosok, 62/425-525/146A Somogyi-könyvtár az 1997. évi CXL. törvény értelmében segíti Csongrád-Csanád megyében a könyvtárak közötti együttműködést. Sokszínű szolgáltatást nyújt az intézményeknek és olvasóiknak:

Szakmai tanácsadás
Szakmai, pályázati, jogi, számítástechnikai információkat és helyszíni segítséget nyújt a megye könyvtárosainak napi feladataik szakszerű ellátásához.

Rendezvények szervezése
Szervezi és koordinálja a könyves ünnepekhez és országos kezdeményezésekhez kapcsolódó gyermek és felnőtt irodalmi rendezvényeket, eseményeket, tudományos, ismeretterjesztő előadásokat a megyében. Mindezeket a könyvtárak összefogásával, közös pályázatok írásával, együttműködési megállapodások, támogatási szerződések kötésével valósítja meg.

KSZR programajánló:


Kapcsolattartás a fenntartókkal, könyvtárakkal
A megye könyvtárainak fenntartóit tájékoztatja a jogszabályok változásairól, pályázati lehetőségekről. Felkérésre részt vesz a személyi pályázatok elbírálásában, ajánlások elkészítésében.
A könyvtárak közötti info-kommunikációs kapcsolattartás érdekében megyei levelező listát működtet.

Statisztika
Évente elvégzi a megye nyilvános könyvtárai statisztikai jelentéseinek ellenőrzését és az összesített megyei statisztika elkészítését.

Szakmai képzés
Szervezi az emelt szintű szakmai végzettséget adó segédkönyvtáros képzést, szakmai konferenciákat, munkaközösségi összejöveteleket és kiscsoportos továbbképzéseket rendez könyvtárosoknak.

Dokumentumellátási tevékenység
A hátrányos helyzetű könyvtárak számára a könyvtárral és fenntartójával kötött együttműködés alapján letéti állomány kihelyezését biztosítja, melyhez felhasználja az országos pályázati lehetőségeket is.

Állományvédelmi tevékenység
A települési könyvtárak állományának megóvása érdekében szervezi a kötészeti alapismeretek elsajátítását, és pályázati lehetőségek kihasználásával térítésmentes kötési lehetőségeket teremt.

Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer
Közreműködik a Csongrád-Csanád megyei könyvtárellátási szolgáltatási rendszer működtetésében, szolgáltatások nyújtásában.

A SOMOGYI-KÖNYVTÁR KSZR-SZOLGÁLTATÁSAI CSONGRÁD-CSANÁD MEGYÉBEN

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló CXL. törvény alapján a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 2021-re 39 települési önkormányzattal kötött könyvtárellátási szolgáltatásra szerződést a megyében. Munkánkat a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló, 39/2013. (V. 31.) EMMI rendeletben előírtak alapján végezzük.

A 39 könyvtár adatai itt megtekinthetők

Csongrád-Csanád megye 60 települése közül 50 – 5000 főnél kisebb lélekszámú, így elmondhatjuk, hogy a szóba jöhető önkormányzatoknak már több mint a fele kötött a Somogyi-könyvtárral együttműködési megállapodást a CXL. törvény 64§ (1) bekezdésében leírt feladatellátásra.

Előzetes ismereteink, a helyszíni állapotfelmérések, a fenntartókkal valamint a könyvtáros kollégákkal való egyeztetések alapján elkészítettünk a fejlesztési tervet, valamint ez alapján megkezdtük a szakmai munkát minden érintett településen.

A szerződésben vállaltak alapján legfontosabb feladataink az adott kistelepüléseken:

 • dokumentumszolgáltatás (könyvek, időszaki kiadványok, audiovizuális, elektronikus dokumentumok biztosítása)
 • a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításának, az egész életen át tartó tanulás folyamatának segítése, a könyvtárhasználat ismertetése
 • tájékoztatás az Országos Dokumentumellátási Rendszerről, az országos lelőhely-nyilvántartás működéséről
 • könyvtárközi kölcsönzés keretében az egyedi dokumentumokra vonatkozó kérések teljesítése, közvetítése
 • az oktatásban, képzésben résztvevők információellátásának segítése, tájékoztatás a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségéről
 • a szolgáltató helyre vonatkozó adatok és információk közzététele a megyei könyvtár portálján
 • a könyvtári állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása, ennek keretében a beszerzett újdonságok nyilvántartásba vétele, elektronikus katalógusban való közzététele az interneten, állományellenőrzés elvégzése, szükség szerint kivonás az állományból
 • a lakosság érdeklődésének megfelelő kulturális, közösségi, közművelődési rendezvények és egyéb programok, kiállítások szervezése
 • az olvasáskultúra fejlesztését támogató programok szervezése, az olvasás, a tanulás, a közösségi élet támogatása, a civil önszerveződések segítése
 • a könyvtári személyzet rendszeres képzése, továbbképzése
 • szakmai tanácsadás
 • a könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges informatikai eszközök, kis értékű tárgyi eszközök, szakmai és egyéb anyagok, nyomtatványok beszerzése
 • a megyei könyvtár által a kistelepülési megállapodásban vállalt további szolgáltatások
 • segítségenyújtás a minőségi szolgáltatásokhoz megfelelő környezet kialakításához
 • segítségnyújtás a pr- és sajtókapcsolatok terén
 • a településre vonatkozó helyismereti információk biztosítása
 • speciális könyvtári szolgáltatások, dokumentumok, eszközök biztosítása a fogyatékossággal élők számára

A KSZR-szolgáltatás eredményeit bemutató kiadványKSZR-szolgáltatásunk reklámfilmje: