Az 1848-49-es szabadságharc idejére alakult ki Szegeden a helyi információellátás szükségessége, a helyi lap igénye. Első lapkísérlet az Alföldi Csaták címmel megjelenő hadi eseményekről beszámoló katonaújság. Ebből nem maradt fenn példány, de ezt rövid időn belül követte az 1849 januárjától megjelenő első szegedi újság a Tiszavidéki Újság. Pár hónapig élt, Molnár Pál szerkesztette, dolgozott a lapban Osztróvszky József, és többek között Táncsics Mihály is. A lapot Grünn János nyomdája nyomta, heti két alkalommal jelent meg, három jól megkülönböztethető rovata a Szegedi szemlélő, Vidéki hírek és Hírek a harcztérről.

1849. május 2-án indult Tóth Mihály főbíró lapja a Szegedi Hírlap. Ez a szintén rövid életű - három hónapig élő - lap kezdetben heti két alkalommal, majd megszűnése előtt naponta jelent meg. 1849 júliusában az ország kormánya ideiglenesen Szegeden működött, ezért válhatott a Hírlap napilappá. Grünn János nyomdájában készült. Rovatai: Hadi tudósítások, Belföldi hírek, Külföldi hírek. Hirdetések már az első számban felbukkantak.

1859-ben megindult az első tartósan és folyamatosan megjelenő a város életét több mint fél évszázadon keresztül figyelemmel kísérő és megjelenítő lap a Szegedi Híradó. A lap első száma Burger Zsigmond kezdeményezésére Kempelen Győző szerkesztésében 1859. május 1-jén jelent meg. Kempelen rövid ideig, 1861-ig jegyezte a lapot, majd Nagy Sándor következett, aki évtizedekig dolgozott Híradó szerkesztőjeként. A munkatársak között szerepelt a magyar irodalmi élet számos neves alakja, mint például Szász Károly, Tompa Mihály vagy Szeberényi Lajos. Elismert szegedi közéleti személyiségek is írtak a lapba: Osztróvszky József, Csaplár Benedek, Bakay Nándor, Oltványi Pál. A Híradó kezdetben heti két alkalommal, 1870-től hetenként háromszor, 1879. július 1-jétől naponta jelent meg. Paradox módon a nemzetközi figyelmet Szegedre irányító, az egész ország segítségét kiváltó 1879. évi szegedi árvíz teremtette meg a napilapkiadás feltételeit.
Az első világháború eseményei, a háborús pszichózis a szegedi lapokra is hatott. A Szegedi Híradó a maga hagyományos kormánypárti gyakorlatával nem tudott megbirkózni a közhangulat átrendeződéséből fakadó problémákkal: kényszerű kiadói kísérletezgetések eredménytelensége után a nagy múltú lap 1917-ben megszűnt.

A kiegyezés utáni politikai - közéleti légkörben az eddig Szegedi Híradó köré tömörült szellemi-politikai törekvések megoszlottak, az egyoldalúan liberális laptól eltérő nézeteket vallók új lapkísérletekkel jelentkeztek.
A Híradóval való rivalizálás szülte 1867. július 1-jén az ellenzéki pártlapként hetente kétszer megjelenő Szegedi Néplapot, amelynek szerkesztője Szabó Mihály volt.
1869 októberében - fölújítva az első szegedi lap nevét - Tiszavidéki Újság címmel, Bakay Nándor szerkesztésében egy „nemzetgazdasági és népművelődési közlöny” indult, de ez is hamar befulladt.
1873. január 5-én, a rivalizálás újabb fázisaként, a Szegedi Lapok első száma is elhagyta a nyomdát. Szabó Mihály szerkesztésében 1876-ig volt életképes.
1874 májusában Szegedi Közlöny címmel megindult az addigi legerősebb, s így a legnagyobb kihívást jelentő rivális. Ezt a Traub B. és Társa nyomda adta ki Lévay Ferenc szerkesztésében. 1875 májusában szűnt meg.

1878. július 28-án indult az első szegedi napilap a Szegedi Napló, amely az elkövetkező évtizedekben a város vezető újságjának számított. Nyíltan és tudatosan ellenzéki lapként jelent meg. A kormánypártinak számító Híradó hamar lemaradt, a város vezető lapja néhány év alatt minden vonatkozásban a Napló lett. Újító kedvű tőkeerős újságnak bizonyult, alkalmazkodván a „Víz” utáni, gyorsuló életritmusú város új, polgáriasabb igényeihez. Enyedi Lukács felelős szerkesztő maga mellé munkatársul megnyerte a fiatal generáció legjobbjait: Gelléri Mórt, Kulinyi Zsigmondot és Mikszáth Kálmánt. A szerkesztők között ott találjuk még Móra Ferencet, Vass Gézát, Kisteleki Edét, és Ortutai Istvánt. A lapot az Endrényi Lajos és Társa nyomda készítette, amely későb Bába Sándor tulajdonába került.
Mikszáth Kálmán írói tehetsége először a Naplónál fejeződött ki maradéktalanul magas színvonalú, irodalmi igényű, olvasmányos írásokban.
Békefi Antal, aki a Naplónál 1881-től dolgozott, a lap legfőbb megújítója, zsurnalisztikai nagykorúsítója lett. Szerkesztősége idején kezdtek tudósítani az Országgyűlésről, ő teremtette meg a modern riport műfaját. A 90-es években a Napló tipográfiai képe is megváltozott, rovatok jelentek meg Alföld, Különfélék, Újdonságok címmel.
Tömörkény István 1891. július 30-tól lett a Napló munkatársa. Először riporternek szerződtették, de csakhamar itt is, mint korábban a Híradónál, a lap mindenese lett.
Móra Ferencet odakerülésekor a szerkesztő, Békefi Antal a városházi tudósításokkal bízta meg, rövid idő múlva már a Napló vezető publicistájaként emlegették. 1913 és 1919 között főszerkesztője volt a lapnak majd haláláig állandó munkatársa maradt. Móra rendelkezett minden adottsággal ahhoz, hogy nagy szerkesztő legyen. Erős, dinamikus egyénisége predesztinálta a Napló megújítására, felfrissítésére.

1890-ben Szegednek egy rövid időre egyszerre négy napilapja is volt: a Napló és a Híradó mellett a Szeged és a Szegedi Hírlap is megjelent.


Az 1898-ban meginduló Közvélemény kezdetben hetilapként, majd a Független Újsággal való fúziója után naponta megjelenő esti lapként folytatta.

A Szegedi Friss Újság 1900 májusában indult, s közel fél századig, 1944-ig volt jelen a helyi sajtópiacon. Kiadója a Napló indulását segítő Endrényi Lajos lett, meghatározó egyénisége, a lap profiljának kialakítója, Újlaki András, aki megteremtette az igénytelen, ám népszerű krajcáros lap típusát. A Szegedi Friss Újságnak sohasem volt politikai irányultsága, rövid szenzációként tálalt, igénytelen híranyagával hatott. Bevallott célja a tömegtájékoztatás, hogy „...a közönség legszélesebb rétegét, még a legszegényebbjét is, a legkönnyebb módon értesítse az ország és különösen Szeged eseményeiről”.
A lap jelentőége abban állt, hogy általa a szegedi tanyavilág lakói is újságolvasók lettek.

1902-ben indult a Szeged és Vidéke. Ezt a lapot már a kortársak is az első szegedi bulvárlapként tartották számon, Huszár János alapította, és Szakács Andor szerkesztette. Későbbi szerkesztőjének köszönhetően a lap nyitott volt az irodalom újabb fejleményeire. Ady 1903-ban így jellemezte a Nagyváradi Naplóban: „...igen istentelen lap, mert élénk, intelligens, továbblátó Szatymaznál”.

1909 májusában Endrényi Imre kiadása, egy „agilis néplap”, a Friss Hírek gazdagította a választékot. Ez a lap viszonylag hosszú életű lett: 1926-ig jelent meg. Politikai és kulturális nívója meg sem közelítette a korábbi lapokat. Léte a szegedi politikai és közéleti viszonyok egyre tagoltabbá válásáról tanúskodik.
A világháború kitörése valamennyi szegedi lapot teljesen új pályára helyezte.

A rövid életű Munka (1919-1921) című hetilap, melynek Juhász Gyula is dolgozótársa volt, nyíltan szociáldemokrata elveket vallott.

A militáns szélsőjobb lapja, a „keresztény nemzeti”, élesen antiliberális és antiszemita újság, a Szegedi Új Nemzedék 1919-ben indult. A lehetőségeiben megrendült, stabilitását elvesztő úri középosztály igényeit elégítette ki. A korabeli kritika szerint szerkesztő és munkatársai a szegedi újságírás addigi színvonalához mérten, jelentéktelen képviselői voltak a szakmának.

A Délmagyarország a mai vidéki újságok közül a legnagyobb múlttal rendelkező napilap. A Róna Lajos alapította lap első száma 1910. május 22-én jelent meg. Ez a szám közölte Mikszáth Kálmán utolsó interjúját, aki utána egy hét múlva elhunyt.
A lapnak különösen irodalmi rovata volt gazdag. Egy-egy vasárnapi számában az olvasó rendszeresen találkozott Ady Endre, Balázs Béla, Kosztolányi Dezső Krúdy Gyula, Somlyó Zoltán és más neves írók, költők nevével.
Juhász Gyula 1918-ban lépett a Délmagyarország kötelékébe, ettől kezdve ő vált a lap reprezentatív munkatársává. A költő a Szeged, majd a Délmagyarország szerkesztőségében lett igazán nagy formátumú politikai publicista, ekkoriban írott költeményei jórészt ebben az újságban jelentek meg.
Az 1920-as betiltás után Szeged címmel született újjá a lap. A Szegedi Napló megszűnésével Móra Ferenc is a lap rendszeres munkatársa lett. 1925. március 25-én itt látott napvilágot József Attila híres verse, a Tiszta szívvel. Április 4-én többek közt emiatt is újból betiltották a Szegedet, amely május 17-től ismét Délmagyarország néven működött tovább. A publicisták közt találjuk ezután Dettre Jánost, Tonelli Sándort, Vér Györgyöt és Magyar Lászlót.
Az elkövetkező években a szegedi szociáldemokraták orgánumaként teret adott a munkásmozgalom híreinek. Az első zsidótörvény és az azt követő ún. sajtórendészeti törvény alapján Pásztor Józsefnek mennie kellett és előbb Balogh István plébános, majd Berey Géza újságíró lett a tulajdonos. Csak bankkölcsönből sikerült fenntartani a lapot.
1944. április 16-án újra betiltották, s csak október 18-án, a németek kivonulása után jelenhetett meg újra, de csupán kilenc számot ért meg. November 19-én jutott el ismét olvasóihoz; az akkori szerkesztőbizottság tagjai Balogh István, Erdei Ferenc és Révai József voltak. Ezzel az újság történetében újabb fejezet kezdődött.

Élclapok »
Pedagógiai és gyermeklapok »
Szakmai lapok »
A Tiszatáj »
Nyitólap »