Könyvajánló

Jedlik Ányos: Sulyos testek' természettana
A hónap könyve, 2019. január

Az első magyar nyelvű egyetemi fizika tankönyvet ajánljuk az érdeklődők figyelmébe.

„Főfeladatának… az elavult latin természettanoknak pótlásául egy honi nyelven szóló, bővebb és részletesebb kézikönyv megírását tekintette. Így szülemlett meg magyar nyelven írt természettana, amelynek első kötete 1850-ben hagyta el a sajtót, a második kötet tudományos irodalmunknak nem kedvező viszonyain hajótörést szenvedve, mindmáig a szerző asztalfiókjában hever – kiadatlanul. Midőn így kéziratban maradt „physikájával” és magyar természettanának második részével Sisyphus szánandó sorsában részesült, nem csekély vigasztalására s tudományos működésének ösztönzésére szolgált azon elismerés, melyben a magyar tud. akadémia által részesíttetett, mely 1858-iki nagygyűlésekor Jedlik Ányost egyszerre rendes tagjainak sorába emelte s a „Súlyos testek természettana” czímű művét nagy jutalomra méltatta…” – olvashatjuk a Vasárnapi Ujság 1866, április 22-én megjelent számában.

A szerző az 1800. január 11-én született Jedlik Ányos István, bencés szerzetes, természettudós, aki életét alapvetően az elektromágnesesség és a fény vizsgálatának szentelte. Neve elsősorban a dinamó és a szódavíz kapcsán maradt meg a köztudatban, de kutatásai valójában sokkal szerteágazóbbak: a fizika több területével is foglalkozott, a dinamóelv és az öngerjesztés elvének leírásával pedig meg is előzte világhírű kortársait.

A Természettan elemei címmel megírt fizikakönyvének első kötete: Sulyos testek' természettana. Munkája összegző, lényegre törően fogalmazza meg, mi egy jó tankönyv megjelentetésének elsődleges célja:
„Milyen legyen egy tankönyv? Vezesse a tanárt, szabja meg a kísérletek, fejtegetések sorrendjét és módját? Ha ilyen, akkor a gyengébb felkészültségű tanár is eredményesen taníthat. Magyarázzon el mindent részletesen? Ekkor a lassúbb felfogású vagy az óráról hiányzó diák, otthon pótolhatja az iskolai munkát.
Csak irányt mutasson a tankönyv? Adjon feladatokat? Emelje ki a megismerési módszereket? Ekkor szolgálja a tanári szabadságot, a tanulói öntevékenységet.”

Az előszóban részletezi a szerző, hogy valójában kétféle felfogást kell „ötvözni”: vezetni és alkotni hagyni! Ehhez pedig olyan tankönyvíró „szükségeltetik”, aki alaposan ismeri és érti kora tudományát, ismeri az ifjak lelkivilágát, ugyanakkor maga is képes új dolgok kitalálására. Nem írta le módszertani elveit, tankönyvei azonban tudatos tanárnak mutatják be őt.

Jedlik Ányos e munkája nagy előrelépést jelentett kortársainak hasonló alkotásaihoz képest. Tudományos felkészültsége és önálló kísérletező hajlama alapján meg tudta valósítani azt, amit az 1770-ben kiadott Norma Studiorum a fizikával kapcsolatban addig hiába követelt volna meg: a bemutatott kísérleteken alapuló fizikatanítást. A természettan tárgyalásmódja Jedlik előtt skolasztikus és deduktív volt: a fejezet elején kimondták az adott tételt, majd azt szóban kifejtették, matematikai és kísérleti kiegészítéseket fűztek hozzá.

Tankönyvét „az alárendeltségi fokozatok szerint részekre, szakaszokra, fejezetekre, czikkekre, §-okra, és számokra, mint ugyanannyi egymás alá helyezett szempontokra” osztotta. A „számok” segítségével könnyen tudott hivatkozni más részekre is.
A 382 „számra” tagolt Jedlik-könyvben is van deduktív tárgyalásmód 24 esetben. Ennek azonban tudatos célja, hogy bemutassa az elméleti fizika, a „matematikai fizika” módszerét, hatóerejét.

A szerző a fizika oktatásában is kiemelte a matematika szerepét: „tanuló ifjaink győződjenek meg, hogy a mennyiségekre vonatkozó ismereteink csak annyiban valódilag tudományosok, a mennyiben mathematikai kifejezéseken alapulnak”.
Az eredetileg három részre tervezett munkának csak ez az első része jelent meg.

A kötet Somogyi Károly gyűjteményéből származik, 2018. május 19-én Dr. Szabó Gábor fogadta örökbe.

ODR ODR

ODR

A szolgáltatás célja a Somogyi-könyvtár állományában nem található dokumentumok hozzáférhetővé tétele olvasóinknak más könyvtárak gyűjteményéből.
Bővebben

TOP10 - legolvasottabb könyvek TOP10 - legolvasottabb könyvek

Ajánljuk

A hónap könyve, 2020. július–augusztus

Nem kell feltétlenül a világ végére menned, Magyarországon is találhatsz csodálatos, meglepő, lenyűgöző helyeket

Szeged - a város folyóirata


A piarista atyák 300 éve Szegeden
150 évvel ezelőtt született Király-König Péter
Simai Mihály 85 esztendős
Radnóti nyomában a Versvándorral