Könyvajánló

Comenius: Janua linguarum ...

A hónap könyve, 2020. január

Comenius: Janua linguarum sive seminarium linguarum et scientiarum omnium, hoc est Compendiosa Latinam, Italicam, Bohemicam et Germanicam linguam una cum scientiarium artiumque omnium fundamentis ... comprehensa. Prága, 1716.

„Az iskola valódi célja szerint nem lehet más,
mint az emberiség műhelye s az élet előjátéka,
s itt mindennel foglalkozni kell,
ami az embert emberré teszi.”

(Comenius)

Az itt látható népszerű, világhíres tankönyvet 1628 és 1631 között írta meg a szerzője. Először 1631-ben jelent meg, s egész Európa nagy lelkesedéssel fogadta. A kötet népszerűségét bizonyítja, hogy később több nyelvre – köztük keleti nyelvekre is – lefordították, ami szerzőjének óriási tekintélyt szerzett.

A korai tankönyvek egyik jellemzője, hogy az első kiadásokból nagyon kevés maradt fenn – e tény igaz a „Janua” kiadásaira is. A szerző e művében a tanítás nyelvi módszereit, fontosságát emeli ki. Comeniust Lorántffy Zsuzsanna hívta Sárospatakra, s így a kultúra- és művészetkedvelő fejedelemasszony mindörökre beírta nevét a magyar és európai művelődés történetébe, ugyanis a néhány év (1650–1654), melyet Comenius hazánkban töltött, alapvetően átformálta a hazai kulturális életet.

„Üdvözletünket és kegyünket jelentjük neked a magunk és jeles fiaink nevében. Mi már előtt, föllelkesítve a te neved híre által, melyet magadnak Európa iskolái útján méltóképen szereztél, jóakarattá teltünk el irántad, majd a veled való személyes találkozás és beszélgetés folytán, melynek élvezését a te idejöveteled következtében a kegyes sors nekünk néhány napon keresztül megengedte, még inkább feltámadt bennünk a vágy, hogy veled hosszabb ideig együtt éljünk. Ennek a célja pedig az, hogy nekünk pataki iskolánk reformálásában, amiben az ifjú nemzedék javára és Krisztus anyaszentegyházának üdvére kegyesen és serényen forgolódunk, szent segítségünkre légy, és itt nálunk, a te kitűnő módszerednek, melyet a nemzetek között szétszórva már terjeszteni megkezdettél, teljes rendszerét kidolgozd és előadd. Mivel tudjuk, hogy te, a kortól terhelve szenteled öregségedet a közjóra, nem akarunk téged a poros iskola terhes munkáira elhívni, hanem azt óhajtjuk, hogy a te igazgatásod alatt a mi tudós férfiaink, ennek a mi iskolánknak a jelenlegi és jövendői elöljárói, a rektorok és tanítók abban az óhajtott reformációban, minél előbbre haladjanak és a te utasításod szerint a tanulmányoknak keresett módszere ügyében fáradozva, a csöndes elmének és a jó reménységnek ezzel a törekvésével minél előbb elérhessék. Ha óhajtásunk szerint egy évre azzal a céllal jössz hozzánk, hogy ezeket úgy, amint a kitűnő Idea scholae-ban körvonaloztad, megvalósítjuk, ígérünk és ajánlunk neked tieiddel együtt tisztességes javadalmat, s ha a dolog a terv szerint sikerül, azon fölül még hálás köszönetét..." – írta a fejedelemasszony.

A tankönyveket gyakorlatilag mindennap használták, ezért is fordulhat elő, hogy a „Janua” sárospataki kiadásából már egyetlen sem található meg: a példányok elvesztek, vagy elhasználódtak… A kiadástörténeti kutatások természetesen az átdolgozásokat is számba veszik; az alapkiadásokból pedig kétfélét különböztetnek meg, aszerint, hogyan változott a mű szerkezete, tartalma. Első típusú szövegnek tekinthető az 1631-es lesznói első kiadás, az 1633-ban megjelent gdanski és az 1633-as cseh nyelven megjelent kiadás; második típusú szövegként pedig az 1649-es lesznói, az 1652-es sárospataki s az 1666-os amszterdami kiadást lehet megemlíteni.

Több kiadást maga Comenius gondozott, módosított – ezek között a későbbiek több szempontból is eltérnek pl. az először megjelent lesznóitól. A könyvtár tulajdonában lévő legkorábbi egy 1716-os prágai, amely már több jelentős eltérést mutat: tartalmában, megfogalmazásában egyaránt. A későbbi – még a szerző életében megjelent kiadások esetében – maga Comenius is többször panaszkodott, hogy már egyre kevésbé követi az eredetit, mely „elszakadt a szerzője szemétől” …

Ahhoz, hogy teljesebb képet kapjunk, fontos hozzátennünk, hogy a naponta használatos tankönyveknél alapvetően a szöveghasználat praktikusságát tekintve volt egyfajta szabadság – az alapvető tanítási gyakorlat szerint. Comenius tankönyveivel maradandót alkotott, munkáival generációkat indíthatott el a tudomány útján, az oktatás-nevelés során fontosnak tartva a jól megírt tankönyvek szerepét… – amint azt ő maga ki is emelte:

„Könyvek révén sokan lesznek tudóssá az iskolán kívül is, könyvek nélkül viszont senki nem lesz tudós, még az iskolában sem!”

Rendezvények

Játékos felnőtt kör
2020. február
Odesszai Fiókkönyvtár, Székely sor 11.
Életreform klub
2020. február 24. (hétfő) 17.00
Szőregi Fiókkönyvtár, Magyar u. 14.
Tízórai
2020. február 25. (kedd) 10.30
Móra Utcai Fiókkönyvtár, Móra u. 21.

Játékok Játékok

Játékok, pályázatok

  • Könyvkirály
  • Könyvtári – színházi játék
 

Képek a rendezvényekrő‘l